Kiedy mówimy o ubezpieczeniach ogniowych mamy najczęściej na myśli cały kompleks ry­zyka związanego ze zjawiskami natury. Ten rodzaj ubezpieczenia jest jednym z najstarszych i najpowszechniejszych ubezpieczeń z grupy ubezpieczeń majątkowych – PZU Katowice. Taki szybki rozwój tej grupy ubezpieczeń należy przede wszystkim przypisać faktowi, iż chroni ona przed nie­przewidywalnymi wypadkami losowymi często o charakterze powszechnym – katas­trofalnym. Katastrofy naturalne takie jak trzęsienia ziemi, huragany, powodzie stanowią jed­no z największych ryzyk dla światowego rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyj­nego. Na przykład rok 1995 był rekordowy pod tym względem. W tym roku zarejestrowano 577 katastrof naturalnych na świecie, szkody ekonomiczne z nimi związane osiągnęły ogółem poziom ok. 180 mld USD (w 1994 – 65 mld), a wypłacone odszkodowania osiągnęły poziom ok. 16 mld USD. Największą zarejestrowaną katastrofą naturalną (pod względem poziomu szkód ekonomicznych) było trzęsienie ziemi, które nawie­dziło Kobe (Japonia) 17 stycznia 1995 r. Poziom strat ekonomicznych związanych z tym zdarzeniem oszacowano na ponad 100 mld USD. Analizując takie dane o ryzyku naturalnym można za obserwować niebywały wzrost zarówno pod względem ilości, jak i wartości strat ubezpieczeniowych i ekonomicznych tego typu ubezpieczeń – PZU Katowice.

Comments are closed.